УСЛОВИЯ

Цени за целодневно обучение на децата във възрастова група 3-7 години – 450 лв./месец.

Цени за целодневно обучение на децата във възрастова група 1,5-3 години – 450 лв./месец.

Цени за полудневно обучение на децата във възрастова група 1,5-3 години – 350 лв./месец.

Хранене/три хранения на ден/: 4,50 лв./ден

Таксата се заплаща до 5 число на месеца.

Отстъпки: 10 % за второ, трето  дете в семейството.

Еднократно плащане на годишна такса -1 месец безплатно.

Срок за прекратяване на услугата- 1 месец.

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕ

В ЧАСТНА  ДЕТСКА ГРАДИНА ”ВЪЛШЕБСТВО”

Днес ……………………………..в гр. Пловдив се сключи настояшият договор между

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕГН:………………………………лична карта……………………..издадена на………………… от…………..

Адрес………………………………………………………………………….телефон…………………………………..

от една страна наричан/а по-долу в договора “Родител” в качеството си на родител/настойник на ……………………………………………………………….. ЕГН…………………………

наричан  по-долу “Детето” и

Частна детска градина “ Вълшебство”, булстат: 205496545

представлявана и управлявана от Виолета Гинова Жекова-Директор,

от друга страна наричана по-долу в договора Частна детска градина”Вълшебство”, при следните условия:

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 Родителят възлага, а Частна детска градина”Вълшебство”приема да осъществява обучавението и възпитанието на ………………………………………………………………………………

за период от…………………………………………………………………………………………………………….

съгласно Правилника за вътрешния ред на Частна детска градина”Вълшебство”,

който е неразделна част от настоящия договор.

Чл.2.Родителят заплаща на детската градина такса в размер на ……………………………….. платима както следва……………………………………………………………………………………………..  .

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл.3. Детската градина се задължава да провежда обучението и възпитанието на детето в съответсвие с държавните образователни стандарти.

Чл.4. Детската градина се задължава да спазва утвърдения и представляващ неразделна част от настоящия договор Правилник за вътрешния ред на Частна детска градина ”Вълшебство”.

Чл.5. Детската градина се задължава да осигури необходимата материална база и оптимално протичане на процеса на обучение и възпитание на детето, съобразно санитарно-хигиенните изисквания.

Чл.6. Детската градина се задължава да създаде организация и условия за опазване живота и здравето на детето в детската градина.

Чл.7. Детската градина се задължава да осигурява необходимите за провеждане на обучение и възпитание учебно-технически средства.

Чл.8. Детската градина се задължава да осигури квалифициран и правоспособен персонал за провеждане на обучение и възпитание на детето.

Чл.9. Детската градина се задължава да запознае родителя при подписване на настоящия договор с Правилника за вътрешния ред на Частна детска градина ”Вълшебство”.

Чл.10. Детската градина осигурява допълнителни мероприятия, празници, екскурзии за детето, така че да развива неговата личност, таланти и дарования, умствени и физически способности. Детската градина приема с готовност подкрепа и участие на родители при организиране на събития като придружители, както и идеи и предложения за такива мероприятия.

Чл.11. Детската градина има право да получи посочените в Чл.2. такси, съгласно уговорените за това срокове и условия.

Чл.12. Частна детска градина “ Вълшебство” се задължава да върне на възложителя остатъка от внесената такса за обучение при следните условия:

/1/ При прекратяване на договора по взаимно съгласие.

/2/ При заличаване или отписване на детската градина от регистъра на институциите.

/3/ По причини свързани със здравословното състояние на детето.

Чл.13. Детската градина има право да изисква от родителя спазване на Правилника за вътрешния ред на Частна детска градина “Вълшебство”.

Чл.14./1/ Детската градина има право да получава своевременно информация за отсъствието на детето.

/2/ Детската градина не допуска посещението на детето при грипни и простудни състояния, обрив, повръщане, разстройство и температура.

Чл.15. Детската градина предоставя на родителя при постъпване на детето подробна информация за адаптацията му.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ

Чл.16. Родителят се задължава да извърши плащания по настоящия договор в размерите и сроковете, посочени в договора.

Чл.17. Родителят има право да получава сведения за резултатите от обучението и възпитанието на детето.

Чл.18. Родителите имат право да присъстват на тържествата и откритите уроци на детето.

Чл.19. Родителят се задължава да осигурява редовно посещение на детето в детската градина, да подържа редовен контакт с учителите, да уведомява за промени в адреса и телефона на родителя.

Чл.20. Родителят се задължава да предоставя в тридневен срок необходимите документи при отсъствие на детето удостоверяващи причината за това.

Чл.21. Родителят се задължава да осигури необходимите принадлежности на детето за детска градина подробно посочени в Правилника за вътрешния ред на детската градина.

  1. ПЛАЩАНИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

Чл.22. Детската градина определя таксите обучение и възпитание, които са съответно за целодневен и полудневен престой на детето.

Чл.23. Таксите са абонаментни месечни такси и не се променят при отсъствие на детето, освен в случаите по чл.12.

Чл.24. Родителите, чиито деца посещават Частна детска градина”Вълшебство” могат да ползват преференции за второ и трето дете от семейството.

Чл.25. Родителите заплащат допълнително такса храна, която се определя от броя на присъствените дни на детето за месеца.

Чл.26. Срок на плащане на таксите до 5 число на месеца.

Чл. 27. Начин на плащане на таксите

/1/ В брой.

/2/ По банков път.

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. Договорът може да се прекрати при следните условия:

/1/При желание от страна на Родителя за прекратяване на договора, същият се задължава да уведоми детската градина писмено в едномесечен срок.

При неспазване на горепосочения срок Родителя дължи обещетение в размер на 30%

от последната месечна такса.

/2/ По взаимно съгласие.

/3/ При налагане на наказание на ученика по чл.199, ал.1, т.4 ЗПУО.

/4/ При заличаване или отписване на детската градина от регистъра на институциите.

/5/ По причини свързани със здравословното състояние на детето.

 

Настоящият договор се изготвя в два идентични екземпляра, по един за всяка страна.

 

Родител:                                                                                               Директор: