Програмна система одобрена от МОН

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ’’

При създаването на компонентите на системата са отчетени специфичните физически и познавателни особености на децата в различните етапи от развитието им. Гарантиран е плавен преход както в усвояването на образователното съдържание , така и  в подготовката на децата за училище. Материалите за индивидуална работа на децата по програмна система „Приказни пътечки” са под формата на комплект от работни листове за яслена, първа и втора група. За подготвителните групи образователното съдържание е обособено в индивидуални книжки и папки за всяко едно направление. Комплекта за яслена, първа и втора група е ориентиран към комплексно формиране и развитие личността на детето в периода на преход между ранна и предучилищна възраст, към превръщане съдържанието на придобития от него собствен опит и впечатления в диференцирани макар и елементарни базисни умения- двигателни, речеви, познавателни, социални, игрови, изобразителни, конструктивни и музикални. Работните листове са по направленията: Български език и литература „Сладкодумна пътечка към родния език”; Математика „Любопитна пътечка към математиката”; Социален свят „Чудна пътечка към хората”; Природен свят „Чудна пътечка към природата”; Игрова култура „Весела пътечка към игрите”; Музика „ Вълшебна пътечка към музиката”; Изобразително изкуство „Пъстра пътечка към изобразителното изкуство”; Конструктивна дейност „ Забавна пътечка към конструктивната дейност”; Физическа култура „Скоклива пътечка към физическата култура” Системата предоставя широки възможности за индивидуална, екипна и групова работа.