БДП

Възпитанието и обучението по БДП са целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и са неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането на личността е процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира мястото си в обществото. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

Безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото в областта на здравеопазването днес. Той е особено актуален, тъй като е пряко свързан с опазване живота и здравето на децата днес и с подготвянето на знаещи,отговорни, културни и дисциплинирани участници в движението утре.

Предучилищният период е известен със своята сензитивност към външните изменения на обектите, процесите и явленията в околния свят. Децата овладяват знания за елементите и опасностите на пътя още в ранното детство, следвайки примера на по- възрастните от семейството и детската градина. Формира се способност за ориентиране и критично мислене, което е в основата на правилното оценяване на пътните ситуации. Промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната и волевата сфера, са благоприятна основа за поставяне началото на обучението по безопасност на движението. Въпреки това, поради възрастови, психологични особености и липсата на опит, децата невинаги постъпват правилно, когато са на улицата. Това налага целенасочено, системно обучение и възпитание за формиране на поведенческа култура и качества на подрастващите – съобразителност, наблюдателност, отговорност, самостоятелност и др. В предучилищна възраст се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към спазването на обществените правила и норми за лична и колективна безопасност.

Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс:

  • Гражданско образование, област на компетентност: „Социална политика, справедливост и солидарност“ – обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности.
  • Здравно образование, област на компетентност: „Безопасност и първа помощ“ – назовава нещата (предмети, дейности, поведения), които са опасни в обкръжаващата среда.
  • Интеркултурно образование: област на компетенция: “Културна осъзнатост“ – сравнява норми на поведение в културно- различен битов и празничен контекст.
  • Ситуация по БДП:
  • “Градът, селото и кварталът, в който живеем”.
  • Мероприятие с РДПБЗН гр.Пловдив

 

 

Планирана инициатива в Детски отдел при библиотека “Иван Вазов”-