Монтесори занимания

В  МОНТЕСОРИ СРЕДАТА  има едно основно правило:

« Грижи се и уважавай всички хора, всички живи същества и всички материални неща в нашата среда»
Заниманията в Монтесори средата моделират социални умения. Емоционалното израстване и физическа координация спомагат за сензорните възприятия, за езиковото развитие, математическите изследвания и творческо изразяване на децата.
Смесените възрастови групи в Монтесори средата са малък модел на реалния свят, в който децата се подготвят да навлязат. Те развиват чувството, че са част от група, избират сами приятелствата си. Малките придобиват нови умения, учейки се от по-големите, опитвайки се да им подражават. А по-големите се учат на търпение и разбиране на нуждите на другите. Децата придобиват социални умения и чувство за личностно благополучие чрез отговорността да разрешават сами възникналите проблеми и конфликти.
Всяка част от метода е много внимателно съставена и учи само по една стъпка: от просто към сложно и от конкретно към абстрактно. Например, материал чрез който се изучават формите няма ярки цветове, объркващи детето.

УПРАЖНЕНИЯ ОТ ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ
Упражненията от Ежедневния живот могат да се разделят на :
Практически, Грация и Учтивост и Контрол на движението.

Упражненията от Практическия живот са фундаментални за метода „Монтесори”, тъй като най важната им цел е да подготвят детето за реалния живот. Чрез тях децата се учат как да се грижат за себе си, за другите и за средата си, да развиват мускулите си, да координират движенията си и да усъвършенстват финната си моторика. Така детето развива независимостта, самодисциплината и логическото си мислене. Материалите, използвани при тези упражнения, често са част от домашната среда. Те са истински, а не въображаеми и са с детски размери. Такива упражнения са, например грижата за себе си (напр. миене и сушене на ръцете, полиране на обувки, сгъване на дрехи), използване на книги, грижата за околната среда (напр. бърсане на прах от мебелите, миене на маса, грижа за градината и стайните растения, аранжиране на цветя, грижа за животните).
Грация и Учтивост – целта е придобиване на добри обноски, развиване на независимостта и самочувствието на децта. Например: поздравяване на хора, извинение, справяне със ситуация на обида, говорене пред група хора, поведение навън, маниери на масата и използване наприбори за хранене.
При Упражненията от Контрол на движението, децата усъвършенстват координацията на окото и ръката, финната моторика, концентрацията и независимостта. Пример за такива упражнения са носене на материал на табличка, пресипване от каничка в каничка, ходене по права линия и други.
Стимулиране на сетивата
Материал за „Сензорна стимулация”
Неговата цел е да помогне на децата да идентифицират информацията получена чрез сетивата, както и да класифицират сензорните впечатления.
Виждайки, миришейки, вкусвайки, слушайки и пипайки, децата започват да класифицират и да именуват предмети и пособия от тяхната среда.
Сетивното образование е от изключително значение за естественото развитие на детето. Влизайки в средата Монтесори, детето изживява период на засилена чувствителност, при който усъвършенства сетивата си. Детето е надарено с ум, който възприема сетивните впечатления в тяхната цялост. Именно чрез сетивния опит детето подхранва ума си и е в състояние да се развива и разбира. Колкото повече се тренира определено сетиво, толкова повече развиваме чувствителността си към него и разбираме значението му във външния свят. За да се предостави възможност на детето да развива разбирането си за света са включени упражнения за използването на всички сетива: зрение, допир, обоняние, слух, вкус и стереоагностика. За тази цел се разработва цял набор от дейности, които се концентрират върху качествата за всяко сетиво. Колкото е по-развито знанието на детето за тези качества, толкова по-чувствителни стават сетивата.
Предоставените материали са интересни и занимателни за децата. Чрез тях те се запознават с размерите на предметите , изучават формите им, научават се да разпознават геометричните фигури.
В заниманията с рисуване децата усъвършенстват своята наблюдателност и моторна активност:
– Свободно рисуване
– Рисунки за допълване
– Щриховка на контурни рисунки , което има голямо зна1ение при подготовката за писане.
В занятията за сензорно възпитание се правят упражнения за:
– Тактилни усещания
– Термични усещания
– Развитие на усещания и възприятия за тежест
– Развитие на обонянието и вкуса
– Развитие на зрението чрез упражнения за възприемане на размери – дебелина , височина , дължина , обем
– Възприятие на „Хроматично чувство”- възприятия на цветове
– Развитие на възприятията на слуха
Стереоагностичните усещания се стимулират чрез едновременното участие на тактилните и мускулните усещания на ръцете и чрез опипване да се различават предметите по форма , обем , грапавина , големина.
Чрез розовата кула, кафявите стъпала и червените пръчки детето придобива умения да разграничава.Чрез боравенето с два предмета то придобива умение да забелязва приликите и разликите.
Сетивното образование позволява на учителя да наблюдава възможните сетивни пропуски на детето при грешките в определена сетивна област, които то прави при повторенията. Така обучителят може да предприеме мерки в най-ранен етап.

МАТЕМАТИКА
Математическият материал помага на децата да развият разбиране към математическата логика, построявайки сигурна основа за математическите принципи.
За едно дете усвояването на величините е първата математическа задача, пред която се изправя. Детето преминава от чисто сетивно изучаване към измерване и пресмятане. Типичните въпроси са „КОЛКО”- за брой и „КОЛКО”- за количество. Детето трябва да придобие известна степен на интелектуална зрялост, което се достига по естествен път – не може да му бъде преподадена.
Едно дете може да изучи понятията в математиката при работата си с определени материали през годините, когато му е приятно да се занимава с тях.
Както в природата детето в средата Монтесори се подготвя непряко за уменията и познанията, които трябва да развие в математическия език. Чрез дейностите от практическия живот, детето работи продължително за развиване на координацията между поглед и ръка, като през цялото време редът е от най-съществено значение. Именно редът помага на детето да структурира работата си и ума си и така му позволява да следва определен модел и ред на работа, и да пресмята движенията си с точност и повторение. Чрез дейностите за развиване на сетивата на детето се дава основата в математиката.
Чрез работата с индивидуалния материал , детето се запознава с приликите и разликите във фигурите, размерите, цветовете и теглото.
„Ако едно дете има достъп до материали по математика, докато е малко, то може лесно и с удоволствие да усвои много факти и умения от аритметиката” – Д-р М. Монтесори.

ЕЗИКОВИ ПОНЯТИЯ
Монтесори средата е богата на устни упражнения и занимания – слушане на разкази, рими и стихчета, пеене и разговори.
Основната грижа на Д-р М. Монтесори е била да адаптира детето към обществото и да му даде средство за по-добър и обогатен живот като личност.
Сензитивният период за езика у детето е най-дългия през първата фаза от развитието му. Той действа силно през първите 5 години от живота, което позволява на детето да поема езика винаги, когато е в контакт с него и да събере всичките му значения – звуковете, интонацията и различните ритми. Единственият начин да бъдем сигурни, че детето определено е схванало правилно значението на думите, е като го прилага на практика. Затова целта на Монтесори е да се даде възможност на детето да обогати своя език и да го разшири извън обхвата на неговата обкръжаваща среда.
В Монтесори средата, детето има възможност да използва езика и да го упражнява. Езикът се обогатява по време на заниманията от практическия живот и сензорните дейности. Чрез упражняване на тези дейности и целенасочени разговори, детето изгражда своята връзка с езика. Той става не само средство за комуникация, но и радост от споделянето на идеи и мисли.
За правилното усвояване на граматиката, детето се включва в редица групови занимания , в които то е окуражавано да се изразява на висок глас в групата. Упражнението „Часът на новините” се използва за да изгради неговата самоувереност и да го накара да практикува изразяването пред публика.
Този опит, както и организацията в Монтесори средата като цяло, ще позволи на детето да се научи да слуша другите, изграждайки самоконтрол и разбиране на устното изразяване на хората около тях.
Логическата игра с въпроси окуражава детето да се изразява в група, докато мисли по конкретна тема, като развива логически модел на мисълта си. Целта на Монтесори не е да научи детето да чете и пише на ранен етап, а да следва естествената еволюция на човека.
За по-малките деца чрез игрите за низане пренасяне , преливане се подготвя ориентацията ляво-дясно , което е подготовка за писане и четене .
Буквите се представят чрез релефни изображения върху шкурка , включвайки и тактилните усещания като средство за възприемане и запомняне.
Чрез играта върху таблите с пясък децата изписват буквите и това прави тяхното запомняне естествено и ненатрапчиво.
Следователно, детето не е нарочно учено да чете и пише само по себе си, а му се показва как да постави собствените си мисли и чувства във форма, която автоматически ще отвори вратите на света на писмения език и чрез това и четенето.

НАУКА
Малките деца са естествени учени. Наблюдавайки и грижейки се за домашните животни и растения, те проявяват интерес към заниманията по наука, научавайки се на уважение към живота.
Географията, историята, изкуствата и музиката са представени чрез специално направени материали и истински опит от реалния живот. По география децата се запознават не само с имената на държавите и континентите, но и с живота на хората и техните традиции. Те развиват чувство на уважение към различните култури.
Заниманията по изкуства и музика дават възможност за творческо и радостно себе-изразяване на децата.