ЛОГОПЕД

Детският център разполага с опитен магистър-логопед, магистър-слуховоречев педагог и магистър-педагог за лица с умствена изостаналост.
Извършва се:
Диагностика, превенция и корекция на деца с:

Нарушение на звукопроизношението;
Общо недоразвитие на речта;
Забавено езиково развитие;
Липса на реч;
Нарушен слух;
Специфични обучителни трудности: Дислексия; Дисграфия;Дискалкулия;
Аутизъм;
Заекване;
Хиперактивност с или без дефицит на вниманието;
Тест за определяне на IQ- Векслер;
Тест за училищна готовност;
Консултиране на семейства;
Ще се извършва артикулационно обследване на всяко дете, постъпило в детската градина, консултиране на семейството за по- доброто развитие на речта му, ще се провеждат индивидуални или групови терапии за обогатяване на активния и пасивния му речник. При наличие на нарушение детето ще се включи в група за логопедична работа.
Целта на логопедичната терапия е преодоляването на езиково-говорните нарушения. Работи се индивидуално, а когато случаят го изисква и чрез групова терапия.
Логопедичната терапия е различна при всеки отделен случай. Тя се съобразява както с типа нарушение и неговата степен на тежест, така и с индивидуалните темпове на усвояване и развитие на детето.
Своевременно организираната и проведена логопедична работа гарантира преодоляването на първичното езиково недоразвитие или нарушение и съпътстващите дефицити в развитието на познавателните процеси, а също така и в личностното развитие на детето. Правилното формиране на устната реч е превантивна мярка за овладяване на процесите на четене и писане.
Преодоляването на логопедичния проблем е продължителен процес, при който са необходими многократни повторения на новопридобитите навици и умения, за да могат те да станат трайни и да изместят погрешните модели на говорно поведение. В логопедичните занятия се задава правилната постановка на звуковете и оформление на изказването. У дома е необходимо да се отработи наученото в кабинета, за да може де се затвърди и автоматизира от детето. Екипната работа– дете, логопед, семейство, психолог, понякога и лекар-невролог – е единственият начин за постигане на висока ефективност на корекционния процес.