ЗА НАС

Ние вярваме, че образованието е изкуство и основна цел в живота. То трябва да следва и отговаря на нуждите на естественото развитие на детето. 

Всяко дете е уникално в своите таланти и способности и образованието трябва да поощрява цялостно това развитие.

Наша задача е да създадем спокойна и хармонична атмосфера, поощрявайки независимостта и свободния избор на децата, взаимодействайки с предварително подготвена среда, стимулираща развитието им, давайки им възможност активно да участват в собственото си обучение.

За нас е важно уважаване на индивидуалните нужди и интереси на децата, обгръщайки ги с надежда, вяра и любов.

Наша цел е да дадем възможност на децата да изследват и да правят открития.

Начинът, по който се грижим за децата в най-ранните им години, има дълбоко влияние върху това какви ще станат; как ще виждат сами себе си; самочувствието, с което ще се изправят в лице със света и всичките му предизвикателства.

Виолета Жекова- директор, детски и монтесори учител 3-6 г. с AMI диплома, Mюнхен, Германия 


Висше образование, магистър със специалност „Предучилищна педагогика”.
V клас професионална квалификационна степен.

Специализации:
1.Педагогика на ранното детство
2.Конструктивно и изобразително творчество
Професионални квалификации:
1.Методика на обучение на децата по безопасност на движението – в СУ „Климент Охридски”-гр. София
2.Детската депресия. Аз мога най-доброто.
3.Интерактивни методи.Решаване на конфликти
4.Европейски тенденции в обучението на деца от подготвителни групи
5.Обучение по дейност eTwinning – новата програма на ЕС за образование и обучение – център за развитие на човешките ресурси гр.София.

6. Участие в международен фестивал “Монтесори образование в 21-ви век” 2016 г. гр.София.

7. Участие в AMI уъркшоп “Монтесори образование 3-6” 2017 г. гр.София.

Професионален опит:
От 2009 г. – детски учител.

2015 г. – Учител  на годината при ЦДГ”Искра” гр.Пловдив

 От 2014 г. – управител и монтесори учител в детски монтесори център “Вълшебство” гр.Пловдив.

Цветелина Жекова- студент “Предучилищна и начална педагогика”  и монтесори асистент-учител с международна диплома от АМI.

Професионални квалификации:
1. Следдипломна квалификация “Монтесори философия в съвременното общество” към Софийски университет.

2. Участие в международен фестивал “Монтесори образование в 21-ви век” 2016 г. гр.София.

3. Участие в AMI уъркшоп “Монтесори образование 3-6” 2017 г. гр.София.

Професионален опит:
От 2014 г. – монтесори учител в детски монтесори център “Вълшебство” гр.Пловдив.

 

Иванка Иванова –висше образование- бакалавър, специалност ” Педагогика на обучението по музика”. Професионална квалификация учител по музика в средно общообразователното училище и детска градина, преподавател по народно пеене и солфеж. Музикален и монтесори педагог.  Специализации: 1. Участие в обучение по Монтесори метод за деца от 0 до 6г от Асоциация Монтесори – Ръка за ръка.

 

 

 

Виолета Атанасова – логопед

Завършила Славянска филология през 1997г., но от 1999г. започва да работи с деца с увреждания.
През 1999-2001 г завършва магистратура в СУ „Климент Охридски”-гр. София със специалност: Специална педагогика- „Слухово- речева рехабилитация”.

От 1999 до 2008 работи в ССУ за ДУС „ Проф. д-р Стоян Белинов” като възпитател, учител по БЕЛ, учител по Развитие на речта, а последните четири години, от които като Артикулационен учител ( Слухово-речев педагог).
От 2010 до 2012г работи като Логопед в ОУ „ Петко Каравелов”-гр. Асеновград.

През 2010-2012 г завършва и магистратури в ПУ „Паисий Хилендарски”-гр. Пловдив със специалности Комуникативни нарушения- „Логопедия” и
„Педагогика за лица с умствена изостаналост”.

От 2013 г е Логопед на свободна практика.

 

 

Екатерина Балева – детски учител, психолог, психотерапевт

За времето от 1997 г. до 2003 г. работи в Дирекция “ Социално подпомагане “ – Чирпан, заемана длъжност – социален работник.За периода от 2003 г. до 2012 г. работи в Общинска администрация – Община Чирпан, заемана длъжност – Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. От 2012 г. до 2015 г. е обществен възпитател към МКБППМН при община Чирпан; учител ПДГ.

Образование: Магистър  по психология; Магистър предучилищна педагогика
Специалности:
Медицински университет – Пловдив – специализация „Приложна психология и психотерапия”;
ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий ” – Психология, защитена дипломна работа на тема: „Причини за престъпното поведение на непълнолетните правонарушители”;
ПУ ”Паисий Хилендарски” – Предучилищна педагогика; специализация: „Изобразително и конструктивно творчество”.
Други обучения и дейности:
Преминато обучение и положен изпит в рамките на Проект на НСОРБ „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги” за времето от 19.02.2014 г. до 21.02.2014 г – Тематичен модул: „Общинска младежка политика и закрила на детето”.
През месец април 2012 г. разработване и провеждане на тренинг за персонала на ЦДГ „ Слънце ” – гр. Чирпан на тема „Стресът в ежедневието и начини за преодоляване”.
През 2011 г. провеждане на Училище за родители в ЦДГ”Слънце”- гр. Чирпан съвместно с проф.д-р Тиха Делчева на тема „Създаване на здрава и пълноценна връзка между родителите и децата” .
Участие в семинар-практикум и работни срещи на тема: „Добрите практики на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” за времето то 29.09.2010 г. до 04.10.2010 г. – гр. Будапеща – гр. Виена – Модератор и фасилитатор: Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН. През 2008 г. – Иницииране на участие, реализиране и координиране на проект на UNICEF – „Община – приятел на детето”. От 2008 г. община Чирпан е една от първите 13 пилотни Общини по проекта.  През 2005 г. изграждане на Младежка организация „Младежки общински съвет” – Чирпан и оказване на методическа и координационна подкрепа в дейността на организацията.

Област на професионална компетентност: Консултативна психология, Социална психология, Психология на развитието в детско-юношеска възраст, Когнитивна психология, Психология на личността, Психология на влиянието, Психоанализа, Емоции и мотивация, Юридическа психология, Психодиагностика, Психология на малката група, Бизнес психология, Превенция, Психотерапия, Психосоматози, Арттерапия, Музикотерапия, Психодрама.

Надя Мурджева – учител по народни танци 

Образование: 2000-2005г. завършва национално училище за фолклорни изкуства  “Филип Кутев” гр. Котел със специалност български народни танци. От 2005-2009 г. завършва степен бакалавър в Академия за танцово, музикално и изобразително изкуство гр,Пловдив със специалност Българска  народна хореография.

Професионална квалификация: хореограф-педагог

2009-2010г. – завършва магистър в Академия за танцово, музикално и изобразително изкуство гр,Пловдив със специалност Българска  народна хореография.

Професионална квалификация: магистър хореограф-режисьор.

2016 г. завършва ОНС -Доктор  в Академията  за танцово, музикално и изобразително изкуство гр,Пловдив със специалност Българска  народна хореография.

2017 г. завършва магистър педагог, детски и начален учител в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Професионален опит:

2006-2010 г. – щатен танцьор в Академичен фолклорен ансанбъл към АМТИИ гр.Пловдив.

2006-2010 г. работи в ЕТ”Прециз” гр.Пловдив като хореограф-педагог в детски градини.

2010-2016 г. работи като хореограф-педагог и режисьор в детски градини като преподавател на български народни танци за деца от 3-7 г. в ЕТ”Данивер” гр.Пловдив.

2010-2015 г. преподава български народни танци в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” в с. Труд, Пловдивско.

2014-2015 г. преподава български народни танци в Сдружение “Протягам ти ръка” гр.Пловдив за деца със специални образователни потребности.

От 2015 г. завършва курс на обучение към Асоциация Монтесори “Ръка за Ръка” и до момента преподава народни танци в Монтесори център “Вълшебство” гр.Пловдив.

От 2016 г.-до момента преподава български народни танци в Старчески дом “Св. Василий Велики” гр.Пловдив.

От 2014 г. -до моменти ръководи детски танцов състав и младежки танцов състав “Дикани” с. Царацово. общ. Марица.

От 2017 г.-до момента е учител в ОУ”Димитър Димов” гр.Пловдив.

Надя Мурджева е удостоена с множество грамоти за високи постигнати професионални резултати в областта на Българските народни танци.

 Виолета Александрова– учител по изобразително изкуство

Завършила Национална Художествена Гимназия „Цанко Лавренов” през 2012г.От 2012 до 2016 е придобила степен Бакалавър в „Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство” гр.Пловдив.

Преподавател по изобразително изкуство в „Национална Търговска Гимназия” гр.Пловдив и Монтесори център “Вълшебство”.

 

Таня Делякова – начален учител и йога инструктор

Образование: „Начална училищна педагогика“ (ПУ“П.Хилендарски“) с втори клас квалификация от ИППК Ст. Загора.
От 20 години e част от екипа на начален етап в образованието в СОУ”Свети Свети Кирил и Методий”.
Работила e и 13 години като преподавател по математика на 2 и 3 клас в „Ученическа академия  21 век”.
С хата йога се занимава от 6 години в студио „Ананда йога” с Живко Стоилов.
Вмъква някои елементи от йога в работата си с децата и с което предизвиква интереса им.
Това я провокира да премине през  два курса на обучение – „ RYE  (Изследване на йога в образованието )”
с Агнеш Ковач и Мариана Димитрова, 2012 г. към Българската йога асоциация и „Обучение за преподаватели по йога за деца от детските градини и начален етап” с водещ Анелия Вълчева, 2012 г. към Българската йога федерация.
В последните години  свързва преподаването в училище с йога техники.
С децата намира време за  йога по време на часове, междучасия, уъркшопове,  летни лагери, студия по различни проекти.
С доклади за използването на адаптирани йога техники за деца в клас се е явявала на IV-та национална конференция по психология и педагогика в гр.Варна, където е отличена с  голямата награда „Златно зърно” и на  VIII -те национални педагогически четения за начални учители в гр.Велинград, като материалът й е публикуван в списание „Педагогика”.